تبلیغات
دل سوخته (مثل ماه) - داستان زن زیبا ومرد نابینا از لطایف الطوایف ابراهیم نبوی
نابینایی زنی زشت داشت.روزی زن به او گفت،ای کاش تو چشم داشتی تا زیبایی مرا می دیدی.
نابینا گفت:ساکت باش که اگر تو زیبا بودی به دست نابینای چون من نمی افتادی.(بینایان نمی گذاشتند به من برسی)
آخرین مطالب